Монгол Тэмээ Үрчлэн

авч Өмнөд Говийн малчдыг дэмжье

Хүндэт ивээн тэтгэгчид

Мал аж ахуйн хөтөлбөр

Монгол улсын  “Монгол Мал” Үндэсний Хөтөлбөрийн хүрээнд Засгийн газар малын үүлдэр угсааг  сайжруулах, мал эмнэлгийн  стандартыг дээшлүүлэх  болон зах зээлийг хөгжүүлж  мал  аж ахуйн бүтээгдэхүүний маркетингийг  сайжруулах зэрэгт туслалцаа үзүүлж байгаа. Энэхүү хөтөлбөрийн  нэг хэсэг болох  мал сүргийг бүртгэх болон  тодорхойлох тогтолцоог Засгийн газраас бий болгох эрмэлзэлтэй байгаа бөгөөд энэ ажлийг тус хөтөлбөрийн хоёр дахь хэсэг болон 2016-2021 он хүртэл 5 жилийн хугацаанд хийхээр төлөвлөсөн байгаа юм. Мал бүртгэлийн систем зарим талаар хийгдэж эхэлсэн гэдгийг бид ойлгож байгаа ч ойрын хугацаанд үйл явц нь дорвитой хийгдэхгүй байх магадлалтай.