Монгол Тэмээ Үрчлэн

авч Өмнөд Говийн малчдыг дэмжье

Хүндэт ивээн тэтгэгчид

Хөгжиж буй орнуудын  уламжлалт хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэгчдэд янз бүрийн баялгаас  үүдэх зохицуулалтын дарамт нүүрлэж байдгийн  адил Монголын Өмнийн Говийн  тэмээчид  ч энэ  байдлыг  алгассангүй. Бид хос бөхт тэмээний  аж ахуйг  илүү тогтвортой  эрхлэх,  энэхүү  хосгүй  амьтныг Өмнийн Говийн мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн салшгүй хэсэг хэвээр  хадгалан үлдээх  үүднээс   уламжлалт аж ахүйн үнэ цэнийг алдагдуулалгүй орчин үеийн мал маллагааны менежментийг танилцуулах  жижиг хэмжээний хөтөлбөрийг боловсруулан хэрэгжүүлж эхлээд байна. Хэрэв та энэхүү ажилд гар бие оролцохыг хүсвэл манай цахим хуудастай танилцаж бидэнтэй холбоо барина уу.