Монгол Тэмээ Үрчлэн

авч Өмнөд Говийн малчдыг дэмжье

Хүндэт ивээн тэтгэгчид

Монгол малчид

Дэлхийн Банкнаас гаргасан мэдээгээр Монголын дотоодын нийт бүтээгдэхүүний (ДНБ) 20 хувийг мал аж ахуй эзэлдэг бөгөөд ажиллах хүчний 40 хувь энэ салбарт ажилладаг байна. Сүүлийн үеийн тайлангаар хөдөө аж ахуйн салбарт нийт ажиллах хүчний 34 хувь нь хамаарч байна. Эдгээр статистик хөдөлмөрийн бүтээмж тааруу байдаг шигээ нэмүү өртөг буй болгох боломж бага байгааг харуулж байна. Дэлхийн Банкны судалгаанд  малчдыг дараах  хэдэн ангилалд хуваажээ: