Монгол Тэмээ Үрчлэн

авч Өмнөд Говийн малчдыг дэмжье

Хүндэт ивээн тэтгэгчид

Өнөөгийн нөхцөл байдал

Өмнөд Говьд хийсэн бидний ажиглалтаас үзэхэд: