Монгол Тэмээ Үрчлэн

авч Өмнөд Говийн малчдыг дэмжье

Хүндэт ивээн тэтгэгчид

Хос бөхт тэмээг хамгаалж буй бусад байгууллагууд

БиЭйЭкономикс Монголын малчид болон гаршуулсан Хос Бөхт Тэмээний ахуй байдлыг сайжруулахад туслалцаа үзүүлэхээр зорьж байгаа бол Зэрлэг Тэмээ Хамгаалах Сан болон Жон Хаэр гэх мэт бусад сангууд болон байгаль хамгааллын тэмцэгчид Хос Бөхт Тэмээг зэрлэг байгальд хамгаалах ажлыг явуулж байна. Илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг цахим хуудаснаас нь харна уу.