Монгол Тэмээ Үрчлэн

авч Өмнөд Говийн малчдыг дэмжье

Хүндэт ивээн тэтгэгчид

Тэмээний талаар нийтлэлийг Англи хэл рүү хөрвүүлж байна

Бид одоогийн байдлаар “Монгол Тэмээ судлалын тоймт” нэртэй Монгол тэмээний талаар нийтлэлийг Англи хэл рүү хөрвүүлэхээр ажиллаж байна. Тус нийтлэл бэлэн болмогц цахим хуудаснаа нийтлэх болно.

Нийтлэлийн товчлолыг эндээс харж болно.