Монгол Тэмээ Үрчлэн

авч Өмнөд Говийн малчдыг дэмжье

Хүндэт ивээн тэтгэгчид

Монгол тэмээ судлалын тоймыг г Англи хэл рүү хөрвүүлсэн

Доктор Өлгийт овогтой Эрдэнэбилэг Монгол тэмээ судлалын тоймыг  Говийн Мал Сүрэг болон БиЭйЭкономикст зориулж англи хэл рүү хөрвүүлж өглөө.

Тус судалгааны дүгнэлт нь тэмээний физиологи, зан араншин, өсгөн үржүүлэх, ашиг шимийн  тухай мэдээллээр хангаж байгаа болно.

Судалгааны тоймийг доорх линкээр орж  харах боломжтой:

http://www.adoptamongoliancamel.com.au/wp-content/uploads/2013/12/Review-of-Mongol-camel-studies-.pdf