Монгол Тэмээ Үрчлэн

авч Өмнөд Говийн малчдыг дэмжье

Хүндэт ивээн тэтгэгчид

Монголын малын эмч тэмээтэй холбоотой бизнес эрхлэх боломжын талаар нийтлэл бичжээ

Доктор Өлгийт овогтой Эрдэнэбилэг бол Монголын ахлах малын эмч бөгөөд Говийн Мал Сүрэг хөтөлбөрт зориулан  тэмээний тухай хэд хэдэн нийтлэлийг Монгол хэлнээс Англи хэл рүү хөрвүүлэхэд тусалж байгаа юм.

Түүний бичсэн Говь цөлийн тэмээ ба  түүнтэй холбоотой бизнес эрхлэх боломжуудын талаарх нийтлэлийг доорх линкээс үзэж болно:

http://www.adoptamongoliancamel.com.au/wp-content/uploads/2013/09/Gobi-desert-business-ops.docx.pdf